fbpx
W górę

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Edyta Kleist prowadząca działalność pod firmą:

 

EDYTA KLEIST
DWORCOWA 9/17
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

NIP 5792182828
REGON 222085125

 

2. Dla potrzeb niniejszego dokumentu, przez Klientów Sklepu rozumieć również należy użytkowników Internetu, którzy jedynie odwiedzają stronę Sklepu oraz osoby kierujące do nas zapytania za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu, wiadomości e-mail lub telefonicznie.

3. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów zbieramy i przetwarzamy w sposób zgodny z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

4. Zapewniamy przejrzystość przetwarzania danych Klientów, w szczególności informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu ich przetwarzania. Dbamy o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.

5. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Dla zapewnienia poufności danych osobowych Klientów zastosowaliśmy procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie upoważnionym pracownikom Sklepu i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nich obowiązki.

7. Podejmujemy niezbędne działania by współpracujące z nami firmy stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe Klientów na nasze zlecenie.

8. Dane osobowe Klientów przetwarzamy przede wszystkim w celu:
– prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli konieczność wykonania umowy;
– przekazywania materiałów promocyjno-reklamowych, w szczególności w formie newslettera, a wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta;
– dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

9. W przypadku zawierania i wykonywania umowy przetwarzamy tylko te dane, bez których umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje brak możliwości jej zawarci i wykonania. Dotyczy to także danych, które musimy zabrać z uwagi na ciążącym na nas obowiązku prawnym np. dane do wystawienia faktury.

10. Materiały promocyjno-reklamowe są przekazywane Klientom tylko w przypadku potwierdzenia przez nich chęci otrzymywania informacji o promocjach, rabatach i nowościach oferowanych przez Sklep i zatwierdzenia przesłanego przez nas linka. Materiały reklamowe przesyłane Klientom dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

11. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Podstawą prawną przetwarzania przez nas takich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

12. W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt” lub za pośrednictwem poczty e-mail, dane osobowe zawarte w tej korespondencji przetwarzamy włącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

13. W sytuacji kontaktowania się z nami drogą telefoniczną możemy prosić o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne dla obsługi sprawy, której kontakt dotyczy. Wówczas podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu obsługi zgłoszonych przez Klientów żądań oraz udzieleniu odpowiedzi na kierowane do nas zapytania.
Prowadzone przez nas rozmowy telefoniczne nie są rejestrowane.

14. W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w niezbędnym zakresie, możemy ujawnić dane osobowe Klientów osobom lub firmom zewnętrznym, które świadczą na naszą rzecz usług z zakresu obsługi systemu informatycznego, sprzętu, obsługi księgowej, bankowej i prawnej.

15. Dane Klientów mogą być przetwarzane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych np. ze względów rozliczeniowo-podatkowych i w tym samym zakresie mogą być ujawniane organom publicznym jak Policja czy organy kontroli podatkowej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

16. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, dane będą przetwarzane do jej wycofania.
Po upływie okresu przechowywania dane są nieodwracalnie usuwane.

17. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Klientom przysługują:
– prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”);
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
– prawo do przenoszenia danych, czyli uprawnienie do uzyskania danych w postaci plików elektronicznych i do przekazania ich do innego administratora danych;
– prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, ma on prawo jej wycofania w dowolnym czasie;
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzamy dane z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Klient ma prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

18. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta była jego zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

19. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klienci mogą zgłaszać za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce “Kontakt” na stronie Sklepu, w drodze korespondencji e-mail na adres: info@edytakleist.com bądź telefoniczne pod numerem (+48) 509 771 769. W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu.

20. Informujemy, że jeśli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, nie ponosimy odpowiedzialności ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.

21. Niniejszy dokument będzie na bieżąco aktualizowany, a wraz z każdą zmianą, nowe wersja Polityki prywatności będzie zamieszczana na stronie Sklepu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu, od dnia powiadomienia o jej zmianie.

Aktualna wersja polityki prywatności została przyjęta dnia 01.07.2018r.